Skip to content

Borang G Untuk Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

Pengarang: Ir. Dr. Justin LAI Woon Fatt | 31 Disember, 2022

PENDAHULUAN

Perakuan Siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance, CCC) ialah sistem baharu yang diperkenalkan oleh Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2007, yang berkuatkuasa pada 12 April 2007 bagi menggantikan Sijil Kelayakan Menduduki (Certificate of Fitness for Occupation, CFO) di bawah Undang-undang Kecil Bangunan Seragam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) [1]. Pengeluaran CCC menunjukkan bahawa kerja pembinaan telah siap dan mematuhi syarat dan piawaian yang ditetapkan dalam permit yang diberikan yang selamat dan sesuai untuk diduduki.

Borang Pensijilan 21 Peringkat atau Borang G ialah bahagian penting bagi pendepositan CCC. Borang G yang diperakui dengan sewajarnya adalah salah satu syarat untuk pengeluaran CCC oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (Principal Submitting Person, PSP) iaitu Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan (Professional Engineer with Practicing Certificate, PEPC), Arkitek Profesional, dan pelukis pelan bangunan yang berdaftar dengan lembaga profesional masing-masing dan memegang Sijil Perakuan Amalan. Borang-borang ini diperkenalkan di bawah proses pensijilan peringkat untuk 21 komponen bangunan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kedua UBBL 2007.

JENIS-JENIS BORANG G

Borang G mengandungi 21 borang (Borang G1 hingga G21) yang meluluskan kerja merentasi 21 komponen bangunan, dari permulaan kerja tanah sehingga sentuhan akhir landskap. Semua borang hendaklah dilengkapkan dan disahkan dengan sewajarnya sebelum pengeluaran CCC, bersama-sama dengan surat pelepasan tertentu. Semua Borang G perlu melampirkan salinan Borang 49 syarikat yang telah disahkan bagi pengesahan kontraktor dan salinan pendaftaran CIDB syarikat kontraktor. Jika kontraktor atau kontraktor perdagangan adalah sama dalam pelbagai Borang, maka hanya satu set dokumen yang diperlukan dilampirkan [3].

Jadual di bawah menunjukkan jenis Borang G yang akan digunakan mengikut komponen bangunan dan pihak yang bertanggungjawab yang terlibat dalam proses pensijilan berperingkat. SP atau PSP mestilah seorang Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (PEPC).

Mengikut Jadual Kedua UBBL 2007, beberapa borang yang perlu disertakan bersama surat pengesahan/ sokongan ialah G8, G9, G11, G13, G14, G15, G16, dan G17 [2]. Bagi Borang G17 pula, ‘peraturan dianggap lulus’ terpakai apabila Orang Yang Mengemukakan (SP) telah mengemukakan surat rasmi untuk meminta surat pengesahan, tetapi tiada jawapan diterima dalam tempoh 14 hari selepas tarikh permohonan. Dalam kes ini, surat pengesahan dianggap telah diberikan dan adalah tidak perlu untuk melampirkan surat bersama Borang G17 untuk pengeluaran CCC. Beberapa borang dan surat pengesahan/ sokongan masing-masing daripada agensi yang berbeza diringkaskan di bawah:


PROSES PENYERAHAN BORANG G

Setiap Borang G hanya akan ditandatangani setelah selesai dan diperakui kerja oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) atau Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP). Ianya adalah tidak beretika dan menyalahi undang-undang untuk pra-menandatangani Borang G apabila kerja belum selesai. Adalah digalakkan untuk mengatur, menandatangani dan menyimpan Borang G bagi kerja-kerja tertentunya sebaik sahaja kerja-kerja itu siap dan bukannya menunggu sehingga semua kerja-kerja siap kerana ia mungkin mengakibatkan kekeliruan atau kehilangan dokumen. Walau bagaimanapun, dalam situasi yang tidak dijangka seperti kematian kontraktor, Lembaga Jurutera Malaysia (Board of Engineers Malaysia, BEM) akan menasihati berdasarkan kes demi kes dengan syarat terdapat bukti [4].

Proses penyerahan Borang G boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama penyerahan ialah Peringkat 1 (substruktur) yang merangkumi borang G1 hingga G3. Borang G1 menunjukkan bahawa pembinaan dan penyiapan kerja tanah dilakukan mengikut pelan kerja tanah yang diluluskan. Borang G2 (pemancang tanda) hendaklah ditandatangani oleh kontraktor, PSP, dan juruukur tanah berlesen manakala Borang G3 (asas tapak) ditandatangani oleh kontraktor dan SP. PSP hendaklah memaklumkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui OSC secara bertulis atau menggunakan borang yang ditetapkan selepas pengesahan Borang G1-G3. Seterusnya, terdapat Peringkat 2 dan 3 (struktur atas dan perkhidmatan dalaman/ luaran) yang merangkumi Borang G4 hingga G21. PSP bertanggungjawab dalam menyelia kerja pembinaan di Peringkat 2 dan 3, dan memastikan Borang G ditandatangani dengan sewajarnya dan teratur. Terdapat beberapa laman web di mana Borang G boleh dimuat turun:

PSP hendaklah mendepositkan salinan Borang G yang diperakui kepada lembaga profesional masing-masing dan PBT dalam tempoh 14 hari selepas CCC dikeluarkan.

MASALAH BIASA SEMASA PENYERAHAN BORANG

Salah satu masalah biasa semasa penyerahan Borang G ialah tandatangan yang tidak layak. Beberapa kes mengenai tandatangan palsu pada Borang G telah didedahkan. Sebagai contoh, kontraktor menandatangani Borang G9 (Menentang Kebakaran Aktif) bagi pihak jurutera yang mereka-bentuk sistem tanpa pengakuan atau mendapatkan borang yang ditandatangani oleh jurutera profesional berdaftar rawak dan bukannya mendapatkan tandatangan daripada jurutera profesional asal. Dalam kes ini, tandatangan diputuskan sebagai tidak sah dan penyerahan akan dianggap kurang, oleh itu ia akan ditolak. Terdapat juga masalah seperti tandatangan tidak ditandatangani di tempat yang betul, dokumen sokongan yang tidak layak didedahkan, tandatangan yang hilang daripada orang yang kompeten, tarikh yang salah, dll. Secara ringkasnya, PSP bertanggungjawab memastikan semua borang ditandatangani dan diisi dengan betul. PSP hendaklah mengesahkan kesahihan tandatangan dan individu yang memberikan tandatangan itu diberi kuasa.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, adalah penting bagi PSP untuk memastikan bahawa kesemua 21 peringkat pensijilan Borang G dilengkapkan dan diperakui dengan sewajarnya sebelum pengeluaran CCC. Pada masa yang sama, PSP memainkan peranan penting untuk memastikan semua pelepasan telah disediakan dan kerja-kerja teknikal yang diperlukan oleh PBT dilaksanakan. Dengan itu, PSP hendaklah menghantar salinan CCC, bersama-sama dengan semua Borang G, kepada PBT dan lembaga profesional masing-masing dalam tempoh 14 hari selepas CCC dikeluarkan. Dengan mengetahui hakikat bahawa CCC merupakan dokumen penting untuk proses pembangunan hartanah, serta proses memperoleh pensijilan ini bukannya mudah, pemilik hartanah harus lebih berhati-hati apabila mengendalikan CCC dan menyimpannya dengan baik.

Ir. Dr. Justin LAI Woon Fatt
CEO/ Pengasas
IPM Group

Rujukan:
[1] MPSP. (2007). Apakah Yang Dimaksudkan Dengan ‘Perakuan Siap Dan Pematuhan?”.
[2] Rehda Institude. (n.d.) Certificate of Completion and Compliance. Retrieved on 31st December 2022 from http://rehdainstitute.com/certificate-of-completion-and-compliance/
[3] BEM. (2021, July 7) Guide to Filling Up Form G1-G21. Retrieved on 31st December 2022 from http://bem.org.my/documents/20181/46927/Guide+to+Filling+Up+FORM+G1+-+G21+-+Website+200921.pdf/
[4] BEM. (n.d.) Frequently Asked Question. Professional Practice. Retrieved on 31st December 2022 from http://bem.org.my/documents/20181/38702/FAQ%28PPC_20.4.2017%29.pdf

**This Malay translation is for reference only. If the meaning of the Malay translation is inconsistent with the original English version, the original English version shall prevail.

error: Content is protected !!